AKTUALNOŚCI O NAS GALERIA Wycieczki Pikniki rodzinne Kurs fotograficzny Gry zapomniane Wieczorki taneczne i Baliki HISTORIA WARTO ZOBACZYĆ KULTURA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STOWARZYSZENIE NASZ PRZYŁĘK Zebranie założycielskie Logo ZAKĄTEK LITERACKI KONTAKT PISZĄ O NAS ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 OGŁOSZENIA Akty Prawne Harmonogram Odbioru Odpadów Przyłęk 2016 ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia Kurenda październik 2014 Kurenda styczeń 2015 Kurenda luty 2015 Kurenda marzec 2015 Kurenda maj 2015 Kurenda lipiec 2015 Kurenda wrzesień 2015 Kurenda wrzesień/2 2015 Kurenda luty 2016


     
   
     

 

 

 

 

Zebranie założycielskie Powrót

 

Protokół

 

z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk” z dnia 11.03.2016r.

 

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 11 marca 2016 roku w Sali Wiejskiej w Przyłęku. W zebraniu uczestniczyło 21 osób zgodnie z listą obecności.

 

 

Obrady otworzył pan Bogusław Nawrot, który przedstawił zebranym cele spotkania i podał porządek obrad:

 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 2. Wybór Protokolanta Zebrania.

 3. Powołania Komisji Skrutacyjnej.

 4. Zapoznanie z treścią projektu Statutu Stowarzyszenia.

 5. Wybór Nazwy Stowarzyszenia.

 6. Podjęcie uchwały dotyczącej założenia Stowarzyszenia.

 7. Podjęcie uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Stowarzyszenia.

 8. Podjęcie uchwały dotyczącej ilości osób w Zarządzie Stowarzyszenia.

 9. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

 10. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

 11. Wybór Komisji Rewizyjnej.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 

Zebranie odbyło się według założonego porządku obrad:

 

ad.1) Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 

Przewodniczącym zebrania został pan Bogusław Nawrot.

 

ad.2) Wybór Protokolanta Zebrania.

 

Protokolantem Zebrania została pani Anna Beyer.

 

ad.3) Powołania Komisji Skrutacyjnej.

 

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie następujące osoby:

 

- pani Zofia Łodyga – przewodnicząca,

 

- pani Bogumiła Adamek – członek,

 

- pan Franciszek Łangowicz – członek.

 

 

ad.4) Zapoznanie z treścią projektu Statutu Stowarzyszenia.

 

Przewodniczący Zebrania przedstawił obecnym projekt Statutu Stowarzyszenia, który

 

został odczytany i poddany dyskusji. Naniesiono niewielkie zmiany.

 

ad. 5) Wybór Nazwy Stowarzyszenia.

 

Przewodniczący Zebrania przedstawił obecnym około 30 propozycji, które zgłosili

 

mieszkańcy Przyłęku. W drodze głosowania wszystkich obecnych na spotkaniu osób

 

przyjęto nazwę Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk”.

 

ad. 6) Podjęcie uchwały dotyczącej założenia Stowarzyszenia.

 

W sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk” uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

ad.7) Podjęcie uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Stowarzyszenia.

 

W sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk” uchwałę podjęto

 

jednogłośnie.

 

ad.8) Podjęcie uchwały dotyczącej ilości osób w Zarządzie Stowarzyszenia.

 

W sprawie ustalenia ilości osób w Zarządzie Stowarzyszenia – przyjęto pięć osób.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

ad.9) Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

 

a) Wybór Prezesa Stowarzyszenia – zgłoszono dwie kandydatury:

 

- p. Krzysztof Łopata

 

- p. Wojciech Pluskota

 

Odbyło się tajne głosowanie, głos oddało 21 osób. Najwięcej głosów uzyskał p. Krzysztof Łopata.

 

b) Wybór pozostałych członków zarządu – zgłoszono sześć osób:

 

- p. Marta Słocińska,

 

- p. Marzena Krawczyk,

 

- p. Jarosław Kasperczak,

 

- p. Janusz Pluskota,

 

- p. Rafał Górczyński

 

- p. Paweł Skrzypczak.

 

Odbyło się tajne glosowanie, głos oddało 21 osób.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk” weszły następujące osoby:

 

Krzysztof Łopata – prezes

 

Paweł Skrzypczak – zastępca prezesa

 

Rafał Górczyński – sekretarz

 

Marta Słocińska – skarbnik

 

Jarosław Kasperczak – członek

ad.10) Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzielenie pełnomocnictwa

 

do wykonywania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

 

Wybrano Komitet Założycielski w składzie:

 

- Rafał Górczyński

 

- Bogusław Nawrot

 

- Łopata Krzysztof

 

Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Zebranie Założycielskie ustaliło, że siedziba Stowarzyszenia będzie się mieściła pod adresem:
Przyłęk 39 64-300 Nowy Tomyśl

 

ad.11) Wybór Komisji Rewizyjnej.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie następujące osoby:

 

- pan Janusz Pluskota– przewodnicząca,

 

- pani Marzena Krawczyk – członek,

 

- pani Krystyna Konieczna – członek.

 

ad.12) Wolne głosy i wnioski.

 

Nie zgłoszono.